Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova udrugama koje su korisnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novske

12.02.2021

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje  režijskih troškova udrugama koje su korisnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novske za period od siječnja do prosinca 2021. godine.

Za sufinanciranje režijskih troškova osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  84.000,00  kuna.

Prihvatljiv prijavitelj u pravilu je udruga  i druga neprofitna organizacija  koja ima  sjedište na području Grada Novske i koja aktivno djeluje na području Grada Novske  ili  ima sjedište izvan Grada Novske, ali u svom osnivačkom aktu ima određeno područje djelovanja koje se proteže i na Grad Novsku i koja aktivno djeluje na području Grada Novske, uz uvjet da ista ispunjava sve odredbe  Pravilnika i sve uvjete Javnog poziva.

Sredstva mogu ostvariti  udruge koje:

  • su upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija;
  • su uredno ispunile sve obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Grada Novske za 2020. godinu, uključujući i dostavu izvješća o namjenskom korištenju sredstava;
  • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
  • se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
  • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta;
  • imaju općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
  • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
  • imaju zaključen ugovor o korištenju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Novske

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 11. ožujka 2021. godine

 

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam