MJERE PLAĆANJA POREZA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI

25.03.2020
 1. Odgoda plaćanja poreza uslijed posebnih okolnosti (Covid-19) za 3 mjeseca

Uvjeti:

 • do nastupa tih okolnosti sve porezne obveze su podmirene, odnosno na dan podnošenja ovog zahtjeva na porezno knjigovodstvenoj kartici je evidentiran dospjeli dug manji od 200,00 kuna
 • uslijed nastupa posebnih okolnosti prihodi/primici su smanjeni za najmanje 20% u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
 • uslijed nastupa posebnih okolnosti prihodi/primici će biti smanjeni za najmanje 20% u naredna tri mjeseca, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
 • u prethodnoj godini nije ostvarena vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.0000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, poreznu osnovicu utvrđujem prema obavljenim isporukama, a izdani računi temeljem kojih je utvrđena obveza na dodanu vrijednost nisu naplaćeni

Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2. mjesec koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03.

Zahtjev se može preuzeti ovdje, a podnose se putem sustava ePorezne ili putem web forme Pišite nam. Iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti podnijeti zahtjev na gore navedene načine, to mogu učiniti telefonski (adresar ovdje).

Ukoliko Vam je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. temeljem prijava koje podnosite ili zaduženja koja Vam stvaramo na Vašim porezno-knjigovodstvenim karticama odgoditi će se za 3 mjeseca.

Obveze poduzetnika:

 • sve porezne prijave podnositi u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i učinjenih zaduženja, zaduživati odgodu
 • ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze nećete moći namiriti poreznu obvezu, moći ćete podnijeti zahtjev za obročnu otplatu

Detaljnije informacije su dostupne ovdje.

 

 1. Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti

Ukoliko, zbog objektivnih razloga, radnicima nije dostupan javni prijevoz, a ranije im je omogućena mjesečna ili godišnja prijevozna karta i priznat neoporezivi iznos naknade troškova prijevoza (do visine stvarne cijene prijevozne karte, odnosno javno objavljenih i dostupnih cjenika ovlaštenih prijevoznika), u slučajevima:

 • kada radnik za prijevoz na posao i s posla koristi usluge „taksi prijevoza“, neoporezivim primicima se mogu smatrati (uz neoporezivu naknadu troškova javnog prijevoza do visine troškova prijevozne karte) i isplaćene naknade troškova „taksi prijevoza“ do visine stvarno nastalih troškova, ali samo uz predočavanje vjerodostojnih isprava tj. računa
 • kada radnik na posao i s posla putuje svojim privatnim automobilom (tj. ne koristi „taksi prijevoz“), da mu poslodavac može isplatiti neoporezivu naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru (uz neoporezivu naknadu troškova javnog prijevoza do visine troškova prijevozne karte).

Međutim, napominje se da i nakon prestanka posebnih okolnosti u slučaju odstupanja poslodavac u narednim razdobljima zadržava pravo izvršiti naknadni obračun sukladno stvarno nastalim troškovima prijevoza za razdoblje za koje su trajale posebne okolnosti odnosno povećati ili smanjiti poreznu obvezu.

Detaljnije informacije su dostupne ovdje.

 

 1. Smanjenje visine mjesečnih predujmova poreza na dobit odnosno dohodak

Utvrđivanje smanjenja predujma temeljem zahtjeva poreznog obveznika

 • Porezni obveznik koji spada u skupinu poreznih obveznika kod kojih je zbog posebnih okolnosti došlo do smanjenja gospodarske aktivnosti odnosno, ako su naprijed navedene odluke posredno utjecale na smanjenje njihovih poduzetničkih aktivnosti, podnesi zahtjev za smanjenje predujma poreza na dobit odnosno dohodak te se istima predujam poreza može smanjiti, a moguće i na 0,00 kuna.
 • Kako bi se mogli utvrditi navodi iz zahtjeva porezni obveznik dužan je priložiti slijedeće:
  • Obveznici poreza na dobit podatke u skladu s člankom 48. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dobit dostavljaju temeljna financijska izvješća za proteklo i tekuće porezno razdoblje (Bilancu i Račun dobiti i gubitka)
  • Obveznici poreza na dohodak u skladu s člankom 50. Pravilnika o porezu na dohodak obvezni su sastaviti i priložiti obračun koji sadrži sve bitne podatke iz godišnje porezne prijave koji se odnose na proteklo razdoblje 2020. godine

Zahtjevi se podnose putem sustava ePorezne ili putem web forme Pišite nam, birajući temu ePorezna – JPPU i između dviju podtema:

 1. Zahtjev za smanjenje predujmova poreza na dohodak
 2. Zahtjev za smanjenje predujmova poreza na dobit.

Poreznim obveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnost te ostvareni dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu i obveznicima poreza na dobit koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu nije moguće smanjiti mjesečni iznos paušalnog poreza koji plaćaju tromjesečno. Navedeni porezni obveznici mogu tražiti odgodu odnosno obročnu otplatu plaćanja poreza u posebnim okolnostima sukladno članku 107.a Općeg poreznog zakona.

Detaljnije informacije su dostupne ovdje.

Na web stranicama Porezne uprave otvorena je podstranica Covid-19 info na kojoj se objavljuju sve najnovije obavijesti vezane uz posebne uvjete u novonastaloj situaciji.

 

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam