Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita u 2021. godini

05.03.2021

Prihvatljivi korisnici kredita po ovom Projektu su poduzetnici koji prilikom podnošenja
zahtjeva za kredit, odnosno u trenutku odobrenja kredita ispunjavaju sljedeće kriterije:
a) mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP) sukladno važećoj definiciji utvrđenoj u Zakonu
o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine”, broj 29/02, 63/07, 53/12,
56/13 i 121/16), Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro,
malih i srednjih poduzeća, Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.
godine o promjeni članka 107. I 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis
potpore (SL L 352, 24.12.2013), (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis) i Uredbi
Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija
potpora spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije L 187, 26.6.2014.) kako
slijedi;
Kategorija
poduzetnika
Broj
radnika
i Promet/Poslovni prihod
ili Ukupna aktiva
Srednji poduzetnici 50-249 < € 50 mil. < € 43 mil.
Mali poduzetnici 10-49 < € 10 mil. < € 10 mil.
Mikro poduzetnici 1-9 < € 2 mil. < € 2 mil.
I to: obrti, trgovačka društva, zadruge i profitne ustanove sukladno zakonskoj
definiciji.
b) registrirani sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije i posluju na
području Sisačko-moslavačke županije
c) osnovna djelatnost (sukladno odgovarajućem registru) im je u bilo kojem području
osim onih navedenih u točki 5.2 pri čemu osnovna djelatnost poduzetnika mora biti
prihvatljiva tijekom cijelog vremena trajanja kredita
d) pozitivno posluju što dokazuju relevantnim godišnjim financijskim izvješćima
e) imaju reguliran dug prema državi što dokazuju relevantnom Potvrdom Ministarstva
financija – Porezne uprave
f) od njih nije zatražen povrat niti su u postupku povrata državnih potpora ili potpora
male vrijednosti
g) nisu primili potporu u obliku subvencije, bespovratne potpore, povoljnog kredita,
leasinga ili jamstva iz nacionalnog ili EU izvora, čime bi maksimalno dozvoljen
intenzitet potpore bio premašen (Uredba o potporama male vrijednosti i Uredba o
općem skupnom izuzeću – GBER)
h) nisu primili potporu za aktivnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice
EU, odnosno potporu izravno povezanu s izvezenim količinama, za uspostavu ili rad
distribucijske mreže ili druge tekuće troškove povezane s izvoznom aktivnošću
i) nisu primili potporu uvjetovanu upotrebom domaćih proizvoda umjesto uvoznih
j) nisu društvo u poteškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama
(Uredba Komisije EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.) što uključuje da:
– za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnoj ili stečajnog postupka
– za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o
poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad
k) njihove odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela prijevare,
korupcije, sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji ili bilo kojoj drugoj nezakonitoj
aktivnosti ili kaznenom djelu povezanom s profesionalnom djelatnošću

Krediti se odobravaju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR po
kamatnoj stopi prema pojedinačnim ponudama poslovnih banaka uključenih u ovaj Projekt.
Iznos kreditnih sredstava:
– najniži iznos kredita: 50.000,00 kuna,
– najviši iznos kredita: nije određen i ovisi o kvaliteti poduzetničkog projekta i kreditnoj
sposobnosti poduzetnika, te o mogućnosti korištenja državne potpore i potpore male
vrijednosti sukladno odredbama zakona i drugih propisa kojima su regulirane državne
potpore i potpore male vrijednosti u Republici Hrvatskoj i EU.

Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava kreditnog fonda banaka uključenih u Projekt
„Poduzetnički krediti – 2018“u 2021. godini a najkasnije do 15. prosinca 2021. godine.

 

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam