NATJEČAJ – ASISTENT ZA EU PROJEKTE

21.02.2023 - Vijesti

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaća, ravnateljica Razvojne agencije  grada Novske – NORA dana 21.02.2023 godine, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

ASISTENT ZA EU PROJEKTE

 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Stupanj obrazovanja: Najmanje SSS (ekonomska, građevinska) i Uvjerenje o osposobljavanju za Asistenta projekata ili Voditelja EU projekata

Radno iskustvo: 5 godina od toga minimalno 2 godine u pripremi i/ili provedbi EU projekata

Posebni uvjeti:  poznavanje engleskog jezika u razumijevanju A2 u govoru i pismu , napredno poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije, dokaz o  sudjelovanju u pripremi i/ili provedbi najmanje 2 projekta.

Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.

Poslovi i zadaci:

  • izvršava sve administrativne poslove i aktivnosti vezane za područje pripreme i razvoja projekata, redovno praćenje svih natječaja, kako nacionalnih tako i EU fondova;
  • praćenje zakonskih odredbi i aktualna zbivanja na području struke, te izradu i prikupljanje potrebne dokumentacije;
  • sudjeluje u izradi prijave za EU i nacionalne natječaje, sudjeluje u provedbi odobrenih projekata, sudjeluje u pripremi izvješća prema ugovornim tijelima
  • obavezan je podnositi izvještaje Voditelju odjela za razvoj i EU fondove ili Ravnatelju najmanje jednom tjedno;
  • preuzima dio poslova iz drugih segmenata djelatnosti Ustanove ovisno o potrebama, unutarnjoj preraspodjeli poslova, mogućnostima i znanjima samog radnika;
  • prihvaća dodatna usavršavanja radi postizanja što kvalitetnijeg poslovanja, u skladu sa odlukom Ravnatelja;
  • u skladu s mogućnostima i odlukom Ravnatelja preuzima obveze i odgovornosti ostalih zaposlenika u slučaju privremene spriječenosti istih (bolest, godišnji odmor, službeni put i sl.);

Ukoliko smatra potrebnim ravnateljica Agencije može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanje, sposobnost i vještine kandidata prijavljenih na natječaj.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih tekstova, rješavanjem zadataka, intervjuom.

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i to:  preslike diplome, Uvjerenja o osposobljavanju , domovnice i vozačke dozvole, dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca i životopis i dokaz o prijavljenim i /ili provedenim projektima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju Temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji dužan je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo prednosti.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja putem pošte na adresu: Razvojna agencija grada Novske-NORA, Potočna 25, Novska s napomenom ”Natječaj – ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u obzir pri odlučivanju o izboru. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 5 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA NOVSKE – NORA

UR.BR.NORA-08-23                                                          

 Ravnateljica

                                                                                               Vida Iličić

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam