NATJEČAJ ZA PRIPRAVNIŠTVO

08.02.2023 - Vijesti

Pripravnik za Grafičkí tehničar — 1 izvršitelj

Uvjeti:

Stupanj stručne spreme: SSS grafičke struke

Radno iskustvo: nije potrebno

Posebni uvjeti: engleskog jezika u govoru i pismu B2, napredno poznavanje rada na računalu, i posjedovanje digitalnih vjeitina, poznavanje rada u programima koji se koriste u svrhu obavljanja svakodnevnih zadataka iz struke.

Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za pripravništvo na godinu dana. Radni zadaci predvidaju:

  • rad u programima Abobe Illustrator, Photoshop, InDesign i slično
  • priprema digitalnih vizualnih ijeienja za potrebe projekata i klijenata
  • digitalna grafička priprema za tisak
  • prikupljanje informacija, članaka i s1. te vodenje digitalnog marketinga kroz druśtvene mreże i sl.
  • online savjetodavnu pomoć korisnicima usluga,
  • praćenje zakonskih odredbi i aktualnih zbivanja na području struke,
  • za svoj rad odgovara Voditelju odjela ili Ravnatelju i obavezan im je jednom tjedno podnositi izvjeitaj
  • preuzima dio poslova iz drugih segmenata djelatnosti Agencije ovisno o potrebama, unutamjoj preraspodjeli poslova, mogućnostima i znanjima samog radnika;
  • prihvaća dodatna usavriavanja radi postizanja što kvalitetnijeg poslovanja, u skladu sa odlukom Ravnatelja;

Ukoliko smatra potrebnim ravnateljica Agencije može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanje, sposobnost i vještine kandidata prijavljenih na natječaj.

Provjera znanja, sposobnosti i vjeitina može se obaviti pismenim putem pomoću odgovarajućih pisanih testova. Rjeiavanjem pismenih zadataka minimalno 80 posto stječe se mogućnost poziva na intervju.

Kandidati su uz prijavu dużni priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i to: preslike diplome, domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca i životopis,

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapoiljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji dužan je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na 81as dużan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju trażenih uvjeta, kao i rjeienje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo prednosti.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja putem pošte na adresu : Razvojna agencija grada Novske – NORA, Potočna 25, 44330 Novska s napomenom “Natječaj — ZA PRIPRAVNIŠTVO“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremen prijave neće se uzimati u obzir pri odlučivanju o izboru. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

https://nora-novska.com/wp-content/uploads/2023/02/Natjecaj-za-pripravnistvo-08.02..pdf

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam