Viši Stručni suradnik za ruralni turizam i poljoprivredu

01.02.2022 - Vijesti

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaća, ravnateljica Razvojne agencije  grada Novske – NORA dana 1. veljača,2022. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Viši  Stručni suradnik za ruralni turizam i poljoprivredu – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Stupanj stručne spreme: VSS  diplomski studij ili specijalistički stručni studij  

                           Poljoprivrede, turizma

Radno iskustvo: 3 godine od toga minimalno 2 godine na pripremi i provedbi EU projekata

                           Za razvoj poljoprivrede i ruralnog turizma

Posebni uvjeti:  engleskog jezika u govoru i pismu B1, napredno poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije

Ostalo: minimalno 15 projekata prijavljeno EU natječaje i/ili provedeno iz područja poljoprivrede i ruralnog turizma od toga minimalno 10 za privatni sektor

Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.

Poslovi i zadaci: Poslovi i zadaci:

  • samostalno izvršava sve poslove i aktivnosti vezane za područje pripreme i razvoja projekata za OPG i MSP, pripremu aplikacija i redovno praćenje svih natječaja, kako nacionalnih tako i EU fondova;
  • izrađuje poslovne planove, investicijske studije za OPG i MSP
  • radni zadaci predviđaju i aktivnu  savjetodavnu pomoć korisnicima usluga
  • praćenje zakonskih odredbi i aktualnih zbivanja na području struke te izradu i prikupljanje potrebne dokumentacije;
  • samostalno izrađuje projektnu dokumentaciju te prijave za sve natječaje, provodi odobreni projekt, priprema izvješća prema ugovornim tijelima i kontrolira podređene u svim gore navedenim poslovima;
  • za svoj rad odgovara  Ravnatelju i  obavezan mu je podnositi izvještaje najmanje jednom tjedno;
  • preuzima dio poslova iz drugih segmenata djelatnosti Ustanove ovisno o potrebama, unutarnjoj preraspodjeli poslova, mogućnostima i znanjima samog radnika;
  • prihvaća dodatna usavršavanja radi postizanja što kvalitetnijeg poslovanja, u skladu sa odlukom Ravnatelja;
  • u skladu s mogućnostima i odlukom Ravnatelja preuzima obveze i odgovornosti ostalih zaposlenika u slučaju privremene spriječenosti istih (bolest, godišnji odmor, službeni put i sl.);
  • prihvaća, prema nalogu Ravnatelja, izvršavanje ostalih poslova i aktivnosti koji su u interesu Ustanove, u svrhu realizacije određenih zajedničkih projekata, a koji nisu direktno vezani tj. utvrđeni za pojedino radno mjesto.

Ukoliko smatra potrebnim ravnateljica Agencije može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanje, sposobnost i vještine kandidata prijavljenih na natječaj.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pismenim putem pomoću odgovarajućih pisanih testova. Rješavanjem pismenih zadataka minimalno 80 posto stječe se mogućnost poziva na intervju.

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i to:  preslike diplome, domovnice i vozačke dozvole, dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca i životopis, te popis prijavljenih i/ili provedenih EU projekata ovjerenih od strane nositelja projekata.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji dužan je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo prednosti.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja putem pošte na adresu : Razvojna agencija grada Novske-NORA, Potočna 25,44330 Novska s napomenom ”Natječaj – ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremen prijave neće se uzimati u obzir pri odlučivanju o izboru. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

AGENCIJA ZA RAZVOJ GRADA NOVSKE – NORA

 Ravnateljica

Vida Iličić

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam