Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Novske NORA

01.06.2022

JAVNI NATJEČAJ – Razvojna agencija Grada Novske NORA

Urbroj: NORA 82-2022 od 27. 5. 2022.

Na temelju članka 38., stavak 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 10., stavak 4. Statuta Razvojne agencije  Grada Novske NORA (Službeni vjesnik br. 17/07, 49/10, 59/10, 29/11, 2/13, 40/17, 41/19. I 52/19) Upravno Vijeće Razvojne agencije  Grada Novske NORA  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Novske NORA

Uvjeti:

– VSS /Diplomski ili specijalistički studij ekonomije, prava ili poljoprivrede

– najmanje 8 godina radnog iskustva na rukovodećim mjestima,

– od toga najmanje 3 godine na poslovima upravljanja pripreme  i provedbe EU projekata,

-minimalno 20 EU projekata prijavljeno i/ili provedeno

Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Natječaj se raspisuje na mandatno razdoblje od 4 godine.

 

Opis poslova ravnatelja/ice određen Statutom

Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

 

 • Organizira i vodi  rad i poslovanje Agencije;
 • Vodi stručni rad i odgovoran je za stručni rad Agencije;
 • Predstavlja i zastupa Agencije;
 • Poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije;
 • Zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima;
 • Odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja  Agencije;
 • Provodi odluke koje u okviru svojih ovlasti donese Upravno vijeće, Gradonačelnik i Gradsko vijeće;
 • Podnosi Upravnom vijeću,  Gradonačelniku i Gradskom vijeću izvješća o radu  i poslovanju Agencije;
 • Predlaže Upravnom vijeću program rada  i financijski plan Agencije;
 • Odgovoran je za izradu financijskih planova i izvješća;
 • Predlaže Upravnom vijeću unutarnju organizaciju  i donošenje sistematizacije radnih mjesta, odluku o plaćama djelatnika kao i ostale zakonom propisane ili statutom određene  opće akte;
 • Odlučuje o zapošljavanju zaposlenika i njihovom rasporedu, u okviru usvojene sistematizacije radnih mjesta;
 • Rješava o pojedinačnim pravima  zaposlenika u prvom stupnju;
 • Određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;
 • Koordinira na poslovima izrade godišnjih i višegodišnjih programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Novske, te izvješćuje Osnivača o poduzetim i realiziranim mjerama  iz Programa;
 • Odlučuje o stjecanju, opterećenju ili otuđivanju imovine Agencije u skladu s Odlukom o osnivanju  i člankom 31. ovog Statuta;
 • Obavlja i ostale poslove sukladno Zakonu, ovom Statutu i drugim općim aktima Agencije.

Kandidati su uz pisanu prijavu na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Novske NORA dužni priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja

 • preslike diplome i domovnice,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 • životopis.
 • Dokaz o završenom stručnom usavršavanju iz pisanja prijedloga projekta koji će se financirati iz EU sredstava
 • Potvrda Institucije, tvrtke i sl. u kojoj su projekti pisani ili provođeni

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se Izvornik .

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave:

ime i prezime. Datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte.

Na javni natječaj se , pod istim uvjetima imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja poštom  na adresu: Razvojna agencija  Grada Novske NORA, Potočna 25, 44330 Novska s napomenom »Natječaj – imenovanje ravnatelja/ice«.

O vremenu i mjestu prethodne pismene  provjere i o području na koje će se provjera odnositi prijavljeni će biti obavješteni putem mrežnih stranica Ustanove. S kandidatima koji zadovolje na pisanoj provjeri obavit će se intervju sa svrhom utvrđivanja njihovih interesa profesionalnih ciljeva i motivacije.

Nepotpune i nepravovremen prijave neće se uzimati u obzir pri odlučivanju o izboru.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

 

 

Razvojna agencija Grada Novske NORA

Predsjednica Upravnog vijeća

Ivana Matanović

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam