Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu

03.02.2022

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OBJAVLJUJE:

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu 

 

 1. OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNOM POZIVU ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA KOJE PROMIČU POLJOPRIVREDU I VRIJEDNOST RURALNOG PROSTORA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINE

 

 • Opis problema čijem se rješavanju želi doprinijeti ovim Javnim pozivom

Suradnja s udrugama čije su osnovne aktivnosti u poslovanju usmjerene na poljoprivredu i ruralne vrijednosti, ogleda se većinom u različitim oblicima financijske i nefinancijske podrške koju pruža Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Ovaj javni poziv rezultat je želje za jačanjem međusektorske suradnje odnosno suradnje sa predstavnicima udruga koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora, a sve u cilju jačanja hrvatskog sela kao ključnoj kategoriji gospodarskog rasta i razvoja ruralnog prostora. Putem ovog Poziva Ministarstvo u suradnji s udrugama radi na daljnjem jačanju prepoznatljivih, dinamičnih i konkurentnih sektora Hrvatske poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Ciljevi javnog poziva su:

 • standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru;
 • osiguranje dostupnosti ključnih informacija u poljoprivrednom sektoru;
 • osiguranje sustavne i kontinuirane suradnje s udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske;
 • suradnja na razvoju edukativnih programa;
 • razvijanje programa uključivanja volontera u udrugama/ organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku poljoprivrednoj i ruralnoj zajednici.

Natječajni postupak provodi se u skladu sa Zakonom o udrugama (,,Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19) i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine“, broj 26/15).

 

 • Opći i posebni ciljevi Javnog poziva

Opći cilj Javnog poziva:

 • Jačanje suradnje s udrugama koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora

Posebni cilj Javnog poziva:

 • Financiranje aktivnosti programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske

 

 • Financijski i vremenski okvir programa i projekata

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 1.000.000,00 kuna. Sredstva za financiranje Javnog poziva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu, u okviru razdjela 060 Ministarstva poljoprivrede. Ovisno o interesu korisnika Ministarstvo može osigurati dodatna sredstava za navedenu namjenu, te će isto tako planirati provedbu ovih aktivnosti u projekcijama proračuna za naredno programsko razdoblje.

Ministarstvo nije u obvezi utrošiti cjelokupan iznos predviđenih sredstava za financiranje projekata po ovom Javnom pozivu.

Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa.

Također, prijavitelj može prijaviti program koji će se u određenom postotku ukupnog iznosa sufinancirati iz vlastitog ili drugog izvora. U navedenom slučaju, prijavitelj je dužan izvor i iznos sufinanciranja prikazati u Opisnom obrascu prijave programa i Obrascu proračuna programa, te može ostvariti prednost pri financiranju

 • Sudionici u provedbi Javnog poziva
PRIJAVITELJ Udruga koja prijavljuje program u okviru ovog Javnog poziva
KORISNIK Prijavitelj koji, nakon što je njegov program pozitivno ocijenjen na natječajnoj proceduri ovog Javnog poziva, sklapa ugovor s Ministarstvom
MINISTARSTVO Davatelj financijskih sredstava po ovom Javnom pozivu je Ministarstvo poljoprivrede koje planira i koordinira ocjenjivanje, ugovara, financira i prati provedbu aktivnosti iz ovog Javnog poziva

 

 1. FORMALNI UVJETI POZIVA

 

 • Tko može podnijeti prijavu?

 

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

 • udruga je upisana u Registar udruga sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, br. 74,14, 98/19);
 • udruga je uskladila svoj statut sa odredbama Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 98/19) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda);
 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;[1]
 • udruga djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske i statutom je opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja;
 • osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga;
 • udruga je ispunila ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge;
 • udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave;
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđene za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c, odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15);
 • udruga ima: općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili drugi odgovarajući način), odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa;
 • ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2022. godinu;
 • udruga prijavljuje program koji je besplatan za korisnike;
 • osigurala je organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i Programu rada udruge;
 • udruga djeluje najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Javnog poziva u Republici Hrvatskoj;
 • udruge koje imaju prethodno iskustvo u promicanju poljoprivrede i vrijednosti ruralnog prostora.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem Javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po programu 5.000,00 kuna, a najveći 50.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava traje od 1. veljače 2022. do 1. ožujka 2022. godine.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam