Potpora MSP-ovima za ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju – Ulaganje u proizvodne kapacitete

23.03.2021

Predmet Poziva: Podrškom ulaganjima poduzeća u digitalnu i zelenu tranziciju i tehnologije želi se ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova  kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta.

Ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju se želi potaknuti MSP-ove:

 • na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesimasa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
 • na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesimasa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
 • na prelazak na kružno gospodarstvo

UKUPAN IZNOS POTPORE: 1.140.000.000,00 HRK

MINIMALAN IZNOS POTPORE: 500.000,00 HRK

MAKSIMALAN IZNOS POTPORE: 7.500.000,00 HRK

VRSTE I INTEZITETE POTPORA:

VRSTA POTPORE

MAKSIMALAN IZNOS INTENZITET
Regionalne potpore 7.500.000,00 HRK. 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike
Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja 3.000.000,00 HRK. 50%
Potpore za usavršavanje 1.000.000,00 HRK. 60-70%
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova 1.000.000,00 HRK. 50%
Potpore male vrijednosti (de minimis) 1.400.000,00 HRK 50%

U okviru ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:

 • osnivanjem nove poslovne jedinice,
 • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
 • diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili
 • temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice, praćenu unaprjeđenjem i inoviranjem poslovanja i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva razvojem novih kompetencija, povećanjem proizvodnje, povećanjem izvoza i očuvanjem postojećih te stvaranjem novih radnih mjesta.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

 • prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće
 • prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki „Kriteriji za isključenje“.
 • prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti :C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki „Kriteriji za isključenje“ )
 • prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Kriteriji za isključenje prijavitelja:

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

 • velikim poduzećima
 • udrugama i dobrotvornim organizacijama te paušalnim obrtima
 • za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, financiranje osnivanja distribucijske mreže u drugim državama članicama i trećim zemljama te upravljanje takvom mrežom
 • ako se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu
 • u sektoru prometa te povezanoj infrastrukturi kao i za proizvodnju i distribuciju energije te za energetsku infrastrukturu
 • za ulaganje u: istraživačku infrastrukturu, inovacijske klastere, energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje ukoliko je cilj ulaganja proizvodnja, distribucija i prodaja energije
 • za ulaganje u projekte energetske učinkovitosti i projekte energetske učinkovitosti zgrada gdje glavni cilj ulaganja nije ulaganje za koje se po ovom pozivu dodjeljuje regionalna potpora
 • za ulaganje u projekte za recikliranje i ponovnu uporabu otpada, energetsku infrastrukturu, širokopojasne infrastrukture, kulturu i očuvanje baštine, sportske i višenamjenske rekreativne infrastrukture, infrastrukturu zračnih luka i luka i lokalnu infrastrukturu
 • prijavitelju koji je u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu proveo premještanje u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora odnosno korisniku koji će to učiniti u razdoblju od najviše dvije godine nakon što bude dovršeno početno ulaganje za koje se traži potpora;
 • prijavitelju koji je dobio državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta, ukoliko ista nije u skladu s odjeljkom 1.6. Zbrajanje potpora;
 • prijavitelju koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj u trenutku plaćanja; dokazuje se: navedeno će se provjeravati tijekom provedbe projekta. Ukoliko PT2 utvrdi da u trenutku plaćanja prijavitelj nema poslovni nastan u RH pristupit će se raskidu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i posljedično stavljanjem van snage Odluke o financiranju za predmetno ulaganje
 • prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje projektnog prijedloga (odnosi se na registraciju pojedinačnih djelatnosti);
 • prijavitelju koji nije registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti u trenutku podnošenja projektnog prijedloga;
 • prijavitelju koji nema niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u 2019. godini;
 • prijavitelju koji ima iskazan negativan EBITDA u 2019. godini; dokazuje se GFI-POD ( ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za 2019. godinu).
 • prijavitelju koji nema minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP067 u GFI-POD) u pasivi 15% prema godišnjem financijskom izvješću u 2019. godini; dokazuje se GFI-POD ( ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za 2019. godinu)
 • prijavitelji koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak umjesto uvjeta navedenih u točkama 18. i 19. moraju udovoljiti sljedećem uvjetu: nema iskazan gubitak u 2019. godini; dokazuje se: Obrazac DOH ( ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za 2019. godinu).
 • Prijavitelju čiji ukupni godišnji poslovni prihodi iznose manje od 50% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta prema GFI-POD-u odnosno poslovnim knjigama za obveznike poreza na dohodak za 2019. godinu;
 • prijavitelju koji je u teškoćama kako je definirano u članku točki 18. Uredbe (EU) br. 651/2014. Napominjemo da se ova odredba, sukladno odredbama navedenim u članku 2. točki 4. c) Uredbe Komisije (EU) 2020/972, ne primjenjuje na poduzetnike koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u teškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2021. postali poduzetnici u teškoćama.; dokazuje se GFI-POD, Obrazac DOH, ostali dostupni izvori

Detaljne uvjete za isključenje možete pogledati na linku

Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?

Regionalne potpore:

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta.

Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:

 • uvođenja novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni proces;
 • uvođenja tehnoloških mjera i drugih zahvata u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa te koje rezultiraju smanjenjem CO2 u procesima;
 • uvođenja tehnoloških rješenja za diverzifikaciju proizvodnje i povećanje ekonomičnosti proizvodnih jedinica;
 • uvođenje rješenja za digitalizaciju i optimizaciju  proizvodnih i radnih procesa;
 • uvođenja učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
 • uvođenja sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode;
 • uvođenja novih IT alata u postojeće proizvodne i radne procese;
 • uvođenja IT alata kojima se doprinosi boljem pozicioniranju MSP-ova na domaćim i stranim tržištima; i sl.

Regionalna potpora ne može iznositi manje od 60% od ukupno odobrenih bespovratnih sredstava.

Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja:

Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi ulaganju u digitalnu i zelenu tranziciju, zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta.

 • Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:uvođenja novih zelenih poslovnih modela;
 • uvođenje poslovnih modela za povećanje iskoristivosti resursa i smanjivanje otpadnih materijala;
 • uvođenje poslovnih modela otpornih na rizike i vanjske utjecaje; i sl.

Savjetodavne usluge u korist MSP-ova:

Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.

Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:

 • savjetovanja usmjerenih na jačanje kibernetičke sigurnosti;
 • izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća;
 • izrade i podrške u izradi planova oporavka nakon katastrofa;
 • savjetovanja i izrada planova za učinkovitije korištenje resursa;i sl.

Potpore za usavršavanje:

Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja.

Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:

 • jačanja digitalnih vještina zaposlenika;
 • usavršavanje zaposlenika za primjenu novih tehnologija i tehnoloških rješenja i ekoloških principa u proizvodnom procesu;
 • usavršavanjazaposlenika za primjenu novih poslovnih modela; i sl.

Potpore male vrijednosti (de minimis):

Prateće aktivnosti povezane s projektom (uključujući pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale potrebne projektno-tehničke dokumentacije, implementaciju energetski učinkovitog grijanja i hlađenja te aktivnosti vidljivosti projekta ulaganja).

Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:

 • pripreme dokumentacije projektnog prijedloga;
 • provedbe mjera vezanih za vidljivost projekta i ulaganja;
 • izrade Studije izvodljivosti prema zadanom obrascu iz Poziva;
 • izrade dokumentacije za uvođenje energetski učinkovitog grijanja i hlađenja; i sl.

Prihvatljive kategorije troškova

VRSTA POTPORE AKTIVNOST PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Regionalne potpore Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu – priprema zemljišta; krčenje zemljišta;
– trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
– komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
– trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
– trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
– nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
– troškovi montažne opreme i strojeva ukoliko su povezani s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
– nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;
– troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;
– nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
– troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora.
Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova – troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja
– neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. (1b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
– troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
– troškovi amortizacije instrumenata i opreme
Potpore za savjetodavne
usluge u korist MSP-ova
Savjetodavne usluge koje
pružaju vanjski konzultanti
– usluge upravljanja projektom;
– usluge stručnog nadzora građenja;
– usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
– usluge izrade dokumentacije za nabavu;
– usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema
– usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn
Potpore za usavršavanje Usavršavanje – troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;
– troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
– najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;
– troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja
Potpore male vrijednosti
(de minimis)
Grijanje i hlađenje,

Promidžba
i vidljivost.

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga

– troškovi vezani za implementaciju energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta).

– troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU

– Troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije ( u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) – Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave poziva.

 

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam