Viši Stručni suradnik za gospodarstvo

01.02.2022 - Vijesti

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaća, ravnateljica Razvojne agencije  grada Novske – NORA dana 1.veljače 2022. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Viši  Stručni suradnik za gospodarstvo  – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Stupanj stručne spreme: VSS  diplomski studij ili specijalistički stručni studij  

                            Ekonomija, građevina

Radno iskustvo: 3 godine od toga minimalno 2 godine na pripremi i provedbi EU projekata

                           za razvoj gospodarstva  

Posebni uvjeti:  engleskog jezika u govoru i pismu B1, napredno poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije

Ostalo: minimalno 15 projekata prijavljeno EU natječaje i/ili provedeno iz područja gospodarskog razvoja  od toga minimalno 8 za civilni i privatni sektor

Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.

Poslovi i zadaci:

  • samostalno izvršava sve poslove i aktivnosti vezane za područje pripreme i razvoja projekata za MSP, civilni i gospodarski sektor , pripremu aplikacija i redovno praćenje svih natječaja, kako nacionalnih tako i EU fondova;
  • izrađuje poslovne planove, investicijske studije za MSP, civilni i javni sektor
  • radni zadaci predviđaju i aktivnu  savjetodavnu pomoć korisnicima usluga
  • praćenje zakonskih odredbi i aktualnih zbivanja na području struke te izradu i prikupljanje potrebne dokumentacije;
  • samostalno izrađuje projektnu dokumentaciju te prijave za sve natječaje, provodi odobreni projekt, priprema izvješća prema ugovornim tijelima i kontrolira podređene u svim gore navedenim poslovima;
  • za svoj rad odgovara Voditelju odjela za razvoj MSP   ili Ravnatelju i  obavezan im je podnositi izvještaje najmanje jednom tjedno;
  • preuzima dio poslova iz drugih segmenata djelatnosti Ustanove ovisno o potrebama, unutarnjoj preraspodjeli poslova, mogućnostima i znanjima samog radnika;
  • prihvaća dodatna usavršavanja radi postizanja što kvalitetnijeg poslovanja, u skladu sa odlukom Ravnatelja;
  • u skladu s mogućnostima i odlukom Ravnatelja preuzima obveze i odgovornosti ostalih zaposlenika u slučaju privremene spriječenosti istih (bolest, godišnji odmor, službeni put i sl.);
  • prihvaća, prema nalogu Ravnatelja, izvršavanje ostalih poslova i aktivnosti koji su u interesu Ustanove, u svrhu realizacije određenih zajedničkih projekata, a koji nisu direktno vezani tj. utvrđeni za pojedino radno mjesto.

Ukoliko smatra potrebnim ravnateljica Agencije može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanje, sposobnost i vještine kandidata prijavljenih na natječaj.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pismenim putem pomoću odgovarajućih pisanih testova. Rješavanjem pismenih zadataka minimalno 80 posto stječe se mogućnost poziva na intervju.

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i to:  preslike diplome, domovnice i vozačke dozvole, dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca i životopis, te popis prijavljenih i/ili provedenih EU projekata ovjerenih od strane nositelja projekata.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji dužan je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo prednosti.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja putem pošte na adresu : Razvojna agencija grada Novske-NORA, Potočna 25,44330 Novska s napomenom ”Natječaj – ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremen prijave neće se uzimati u obzir pri odlučivanju o izboru. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

AGENCIJA ZA RAZVOJ GRADA NOVSKE – NORA

 Ravnateljica

 Vida Iličić

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam